วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

Bradycardia with pulse

Bradycardia with pulse (< 50/min in adult)
 • ประเมิน ABC: O2 (ถ้า hypoxemic), Cardiac monitor, NIBP, O2 saturation, IV access, 12-lead EKG
 • ค้นหาและรักษาสาเหตุ **ที่พบบ่อยคือ hypoxemia
 • Unstable หรือไม่?:BP drop ซึม Shock, AMI, Heart failure
  • Atropine 0.5 mg IV repeat q 3-5 min (max 3 mg) มักจะไม่ได้ผลใน type II second-degree, third-degree AV block และใน cardiac transplant
  • Dopamine IV 2-20 mcg/kg/min (dopamine (2:1) 3-30 ml/hr)
  • Epinephrine IV 2-10 mcg/min  (epinephrine (4:250) 7.5-37 ml/h) โดยเฉพาะถ้ามี hypotension
  • Transcutaneous pacing (ตั้ง rate เริ่มต้นที่ 60 bpm, ปรับ output ให้สูงกว่าระดับที่เห็น ECG captured 2 mA, และประเมิน circulation โดยการคลำ femoral pulse [TCP ทำให้ muscular movement คล้าย carotid pulse ได้])
  • Consult expert/Transvenous pacing
adult bradycardia AHA 2015

**ในเด็กหลังจากให้ O2 & ventilation แล้วยังมี poor perfusion ให้ทำ CPR โดยให้ epinephrine (1:10,000) 0.01 mg/kg (0.1 mL/kg) q 3-5 min; ถ้าเกิดจาก increased vagal tone ให้ atropine 0.02 mg/kg (min 0.1 mg, max 0.5 mg); ถ้าเป็น complete heart block หรือไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่นๆให้รีบทำ transcutaneous pacing 
Pediatric bradycardia AHA 2015
Ref: ACLS, PALS 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น