วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

Alteration of consciousness

ดูเรื่อง delirium, dementia ในเรื่อง mental health in elderly; ดูเรื่อง emergency psychiatric assessment

COMA

การประเมิน clinical score สามารถใช้ GCS หรือ FOUR (Full Outline of UnResponsiveness) score ซึ่งสามารถให้คะแนนได้แม้ว่าในผู้ป่วยที่ intubation


Cause แบ่งสาเหตุออกเป็น
 • Toxic-metabolic coma: ทำให้เกิด diffuse CNS dysfunction จะตรวจไม่พบ focal neurological deficit คือ มี symmetry spontaneous movement หรือ reflex posturing, symmetry muscle stretch reflexes, pupil reactive, symmetry EOM; **การไม่มี EOM จะใช้แยกไม่ได้ว่าเป็น toxic-metabolic หรือ structural coma
  • Lung: hypoxia, hypercapnia
  • Liver: hepatic encephalopathy
  • Heart: hypertensive encephalopathy
  • ไต: uremia, renal failure
  • Toxic/metabolic: toxin, drug (neuroleptic malignant syndrome), hypo-/hyperglycemia, hypo-/hypernatremia, hypercalcemia, Wernicke’s  encephalopathy
  • Environment: hypo-/hyperthermia
  • Sepsis
 • Structural coma: stroke, seizure, infection; แยกตามตำแหน่งของ brain lesions ได้ดังนี้
Supretentorium
Infratentorium
Diffuse cerebral
 • Rostrocaudal progression
 • Lateralization (movement, tone, reflex)
 • +/- dilated, nonreactive pupil
 • Abrupt coma, abnormal extensor posturing
 • loss of pupillary reflexes (pinpoint-pons; normal size-midbrain), loss of EOM
 • Underlying disease
 • Fever, dyspnea, tremor
 • No lateralization, normal pupil, +/- normal EOM

 • Pseudocoma หรือ psychogenic coma: สามารถวินิจฉัยได้จากประวัติและตรวจร่างกาย ดู pupil response, EOM, muscle tone, reflex; อาจมี avoidance gaze, หรือตรวจ caloric vestibular testing; ดูเรื่อง conversion disorder


Diagnosis: ดูจาก
 • Vital signs: temperature, BP, O2 saturation, POCT glucose
 • Signs ของ trauma, toxidrome
 • Neurological examination: asymmetry finding ของ CN เช่น pupil, corneal reflexes, oculovestibular reflexes; asymmetric muscle tone หรือ reflexes
 • Metabolic profiles
 • CT brain ในรายที่มี focal neurological deficit หรือ GCS < 8
 • LP ในรายที่ CT ปกติ แต่สงสัย SAH หรือ CNS infection
 • MRI หรือ cerebral angiography หา basilar artery thrombosis จะสงสัยใน comatose patient ที่ head CT ปกติ (อาจเห็นแค่ hyperdense basilar artery)
 • EEG ในรายที่มี seizure แต่ผู้ป่วยไม่ตื่นภายใน 30 นาที ให้ consult neurologist


Treatment
 • Antidote (coma cocktail): POCT glucose (IV glucose), thiamine (ก่อนให้ glucose ใน alcoholic abuse หรือ malnutrition), naloxone
 • IICP: head elevated 30o at midline, mannitol 0.5-1.0 gm/kg IV, dexamethasone 10 mg IV (ถ้า edema จาก brain tumor), hyperventilation (แต่หลีกเลี่ยงให้ PaCO2 < 35 mmHg) ใน 24 ชั่วโมงแรก, ในรายที่ต้าน ventilator ให้ sedative และ paralytic agentsRef: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น