วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Delirium/Dementia

Delirium
• “Sundowning” agitation, tremor, tachycardia, sweating, hypertension, emotional outbursts


Diagnosis: estimate orientation, registration, attention, recall

     ปีนี้ปีอะไร? เดือนอะไร?

     พูดตามและจำประโยคนี้: ยายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาด

     วันนี้วันอะไร?

     นับ 20 ถึง 1 ถอยหลัง

      บอกวันถอยหลัง

     ให้บอกประโยคที่ให้จำก่อนหน้านี้

Precipitating cause

Dementia

Electrolyte imbalance, ear-eye

Lung, liver, heart, ไต, brain, low O2

Injury, pain, stress

Retension(urine, stool)

Infection, intoxication

Unfamiliar environment

Medication

Treatment

• Halopiridol 5-10 mg PO/IM/IV(1-2 mg in elderly) q 20-30 min

• +/- BZD (lorazepam 0.5-2 mg)

Dementia


• Gradual and progressive recent memory loss (Alzheimer's disease)


DDx focal neurologic sign, stepped course (vascular dementia); Increased motor tone, rigidity or movement disorder (Parkinson's disease); family hx (Huntington’s disease); urinary incontinence, gait disturbance (NPH)


w/u: CBC, metabolic profile, UA, TFTs, serum vitamin B12, folate level, VDRL, ESR, AntiHIV, CXR, CT/MRI brain +/- LP


หา Precipitating cause เหมือน delirium eg. UTI, CHF, hypothyroid


Tx: correct treatable cause,antipsychoticไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น