วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

NAFLD (ไขมันพอกตับ)

NAFLD (ไขมันพอกตับ)

การวินิจฉัยส่วนใหญ่จาก imaging หรือ histology พบ hepatic steatosis โดยไม่พบสาเหตุอื่นๆเช่น alcoholic consumption มากๆ, hepatitis C, steatogenic medication, hereditary disorder ส่วนใหญ่จะพบว่ามี metabolic risk ร่วมด้วยได้แก่ obesity, DM, dyslipidemia
***ยังไม่แนะนำให้ตรวจคัดกรอง (US หรือ liver enzyme) ในประชากรทั่วไปหรือในกลุ่มเสี่ยง

Ix: LFTs (AST, ALT อาจจะปกติหรือเพิ่มได้ถึง 10 เท่า), CBC, iron level, TIBC, ferritin, anti-HCV, FBG, lipid profile

DDx: alcoholic fatty liver (กิน alcohol > 10 g/d; GGT เพิ่ม; MCV เพิ่ม; AST,ALT < 500 IU/L; AST/ALT > 2), drug induced, viral hepatitis C, hemochromocytosis, autoimmune hepatitis (very high aminotransferase, high globulin)

NAFLD fibrosis scoreใช้ในการพยากรณ์ว่ามี advanced fibrosis หรือไม่ ซึ่งจะช่วยลดการทำ liver biopsy ลงได้

การรักษา
  • ลดน้ำหนัก เป้าหมายคือลดน้ำหนัก 0.5-1 กิโลกรัม/สัปดาห์ โดยลดลงให้ได้ > 5% (ลด hepetic steatosis ได้ แต่ถ้าลดถึง 10% จะทำให้ necroinflammation ดีขึ้น) โดยการควบคุมอาหาร งดอาหารจำพวก high-fat และ high-fructose (น้ำอัดลม) เพิ่มสัดส่วนอาหารจำพวกโปรตีน ร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ (ดูเรื่อง obesity เพิ่มเติม)
การรักษาด้วยยาที่แนะนำตาม AASLD, ACG, AGA 2012 ได้แก่
  • Vitamin E 800 IU/d แนะนำเป็น 1st line ใน nondiabetic แต่ยังไม่แนะนำในผู้ป่วยเบาหวาน
  • Pioglitazone 30 mg/d อาจใช้รักษาได้ในกลุ่ม biopsy-proven NASH แต่ทำให้น้ำหนักขึ้นเฉลี่ย 4.7 kg และยังไม่ทราบประสิทธิภาพหรือผลเสียในระยะยาว (CHF)
  • Omega-3 fatty acid 1 gm/d แนะนำเป็น 1st line ในการรักษา hypertriglyceridemia ที่มี NASH ร่วมด้วย
  • Statins ใช้รักษา dyslipidemia ที่มี NASH ร่วมด้วย (ไม่แนะนำถ้าไม่มี dyslipidemia)
ยาอื่นๆที่ได้ผลตามงานวิจัยได้แก่ Atorvastatin (lipitor) 20 mg + vitamin C 1 gm + vitamin E 100 IU; Ezetimibe 10 mg/d; Gemfibrozil; Orlistat 120 mg tid (ใน obesity)

การรักษาอื่นๆได้แก่ Foregut bariatric surgery

ในผู้ป่วยที่มี NAFLD จะมีอัตราตายสูงกว่าคนทั่วไปประมาณ 10% ใน 10 ปี ส่วนใหญ่เสียชีวิตจาก malignancy , heart disease, liver related disease ตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น