วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ABG analysis

ABG analysis

ABG
pH 7.35-7.45
PaO2 85-100
PaCO2 35-45
VBG
pH ต่างกันเล็กน้อย +/- 0.05
PvO2 ไม่มีความสัมพันธ์กับ PaO2
PvCO2 ไปในทางเดียวกับ PaCO2 แต่อาจต่างกันถึง +/- 20
** Normal venous CO2 สามารถบอกได้ว่า normal PaCO2; **ETCO2 ยังไม่สามารถนำค่ามาเทียบเป็น PaCO2 ได้

ประเมิน Oxygenation มี hypoxemia หรือไม่; mild เมื่อ PaO2 < 80; moderate < 60; severe < 40 mmHg

ประมาณค่า FiO2
  • Room air (sea level) = 21%
  • ค่าประมาณ O2 cannula = 0.21 + (O2L/min x 0.04); O2 mask with bag = Liter/10
  • Estimate FiO2 = [(8 x flow O2/Inspire flow) + 2]/10 โดยที่ Inspire flow = TV x RR X (Itime + Etime)/Itime
  • การใช้ pulse oximetry จะได้ SO2 จะต่างจาก ABG < 2-5% แต่อาจจะ overestimate ถ้า pulse O2 < 92%

**ประมาณค่าแปลงจาก SO2 เป็น PaO2 ดังนี้: 95 – 80; 90 – 60; 88 – 55; 85 – 50

ประเมินประสิทธิภาพของ alveolar oxygenation

1.  หา Partial pressure ของ O2 ใน alveolar space
  • PAO2 = FiO2 x (PATM – PH2O) – (PaCO2/R) เมื่อ R = 0.8 เมื่อ FiO2 < 0.6; R = 1 เมื่อ FiO2 > 0.6
  • ถ้า room air ที่ sea level จะได้ PAO2 = 0.21 x (760 - 47) – (PaCO2/0.8) = 147 – (PaCO2 x 1.25)

2.  หา A-a gradient P(A-a)O2 = PAO2 – PaO2 : ค่าปกติ = อายุ/4 + 4
Hypoxia with normal A-a gradient ได้แก่ hypoventilation, low FiO2 หรือ barometric pressure < 760 mmHg (high altitude ทุก 1000 ft. barometric pressure ลดลง 25 mmHg)
Hypoxia with wide A-a gradient ได้แก่ V/Q mismatch, R to L shunt, diffuse defect, Increase O2 extraction (CaO2 – CvO2)  

3.  หา PaO2/FiO2 ratio : ค่าปกติ = 500; mild < 300; severe shunt < 200
**การรักษา venous shunt ใน pulmonary circulation โดยการให้ PEEP เพื่อเพิ่ม functional residual capacity ให้ P/F ratio เพิ่มขึ้น > 250


ประเมิน acid-base disorder

ค่าปกติ pH = 7.35 - 7.45, PaCO2 = 35 – 45 mmHg; HCO3 = 21 – 28 mEq/L

1.  ดูว่า Primary Acid-Base disorder เป็นอะไร
  • ถ้า pH หรือ PaCO2 ผิดปกติ แสดงว่ามี acid-base disorder  
  • ดูการเปลี่ยนแปลงของ pH และ PaCO2 ว่าเป็น primary metabolic หรือ respiratory acid-base disorder
  • ถ้ามี pH หรือ PaCO2 อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติอย่างเดียวแสดงว่ามี mixed metabolic-respiratory  disorder

2.  คำนวณ renal หรือ ventilatory compensation ถ้า HCO3 หรือ PaCO2 ที่วัดได้ไม่เท่ากับที่คำนวณแสดงว่ามี acid-base ชนิดอื่นผสมด้วย 
Metabolic acidosis
ΔPaCO2 = 1.2 x ΔHCO3 
Metabolic alkalosis
ΔPaCO2 = 0.7 x ΔHCO3 
Acute Respiratory acidosis
ΔHCO3 = 0.1 x ΔPaCO2
Chronic Respiratory acidosis
ΔHCO3 = 0.4 x ΔPaCO2
Acute Respiratory acidosis
ΔHCO3 = 0.2 x ΔPaCO2
Chronic Respiratory
ΔHCO3 = 0.4 x ΔPaCO2

3.  ในกรณีที่เป็น metabolic acidosis ให้คำนวณ corrected AG = (Na – (CL + HCO3)) + 2.5 x (4.5 - albumin) โดย normal AG = 12 +/- 4 mEq/L (หรือเทียบกับ baseline ของคนนั้นๆ) จะแยกได้ว่าเป็น wide AG หรือ normal AG
  • ถ้าเป็น wide AG ให้คำนวณ Gap ratio (ΔAGc/ΔHCO3) โดยถ้าเป็น pure wide AG metabolic acidosis การเพิ่มขึ้นของ AG จะเป็นสัดส่วนเท่ากับการลดลงของ HCO3 คือ gap ratio = 1 แต่ถ้า gap ratio < 1 แสดงว่ามี normal AG metabolic acidosis ร่วมด้วย


ดูเรื่อง acid-base disorder ต่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น