วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Short stay unit/Observational unit

สิ่งที่ควรมีเมื่อ order admit SSU
 1. Clinical impression
 2. Plan ในการ Treatment & evaluation
 3. Criteria หรือ time-frame ในการ discharge/admit
เกณฑ์การ admit SSU

1. ผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงสงสัย serious condition (เช่น surgical condition) ไม่มาก และต้องการ serial examination/observation/investigation เพิ่มเติมหรือ consultation ที่คาดว่าจะสิ้นสุดภายใน 24 ชั่วโมง
เช่น
 • Abdominal pain r/o appendicitis (VS stable; exclude pregnancy, elderly >65y, young < 3y)
 • Chest pain r/o AMI (VS stable, non traumatic, cardiac enzyme-negative, nondiagnostic ECG, atypical angina)
 • DVT (start LMWH และรอ investigation ในวันรุ่งขึ้น)
 • UGIH (VS stable, ไม่มี active bleeding, ไม่มี comorbid disease, รอ endoscope ในวันรุ่งขึ้น
 • Syncope (VS stable, no focal neurological deficit, normal ECG, no History of CHF/arrthymia, normal electrolyte and blood count)
 • TIA (low risk recurrence (ABCD2 score 0-2), รอนัด Investigation ในวันรุ่งขึ้น)
 • Trauma (minor trauma เพื่อ observe missed injury)
  • Blunt/penetrating abdominal trauma (หลังจาก consultation หรือ diagnostic evaluation แล้ว)
  • Blunt chest with significant mechanism (normal ECG/CXR/cardiac enzyme, admit เพื่อ serial ECG in 6-12h)
  • Penetrating chest (normal CXR; ไม่ใช่ตำแหน่ง cardiac area (between nipples), great vessel หรือ thoracoabdomen; admit เพื่อ detect delay pneumothorax/hemothorax)
2. ผู้ป่วยที่ admit เพื่อ supportive & specific Treatment ในโรคที่คาดว่าอาการจะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
เช่น
 • Asthma (VS stable, response ต่อ Treatment แต่ยังมี respiratory distress อยู่, ไม่มี comorbid disease; admit เพื่อให้ β-agonist q 2-4h และ repeat steroid in 6h)
 • New onset AF (VS stable, normal electrolyte/blood count, no CHF, no MI)
 • Mild acute exacerbate of chronic CHF (VS stable(no hypoxia/hypotension/syncope/respiratory distress/evidence of MI)
 • Dehydration (VS stable, mild-moderate dehydration, self limited or treatable cause, mild-moderate electrolyte imbalance, hyperemesis gravidarum)
 • Infection
  • Pneumonia (CURB65 score 0-1 {confusion, BUN > 30, RR > 30, dBP < 60, age > 65}, no risk factor(immunocompromise, NMJ disease, pulmonary TB, no evidence of MI)
  • Pyelonephritis (uncomplicated; admit for iv ATB, iv fluid, antiemetic, antipyretic, observe clinical stable and able to tolerate oral fluid > 12 hr)

Electrolyte disorder criteria for SSU

Hypokalemia 
 • K > 2.5
 • Not need iv K replacement
 • No cardiac arrthymia
 • No profound muscle weakness
 • No ongoing K loss
 • Not asso. Hypo/severe HT
 • No significant comorbidity or geriatric
 Hyperkalemia
 • K < 6.0 และตอบสนองต่อการรักษา
 • Known correctable cause
 • ไม่มี further rising
 • Early F/U ได้
Hyponatremia
 • > 120
 • Asymptomatic
 • No comorbid disease
Hypernatremia
 • < 150
Hypocalcemia
 • Asymptomatic or ionized Ca < 3.2
 • Not need continuous Ca iv
Hypercalcemia
 • Total Ca < 13
 • Asymptomatic
Reference: Graff L, Mahadevan M. Chapter 196, Observation Medicine and Clinical Decision Units. Rosen's emergency medicine. 7th ed. 2010

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น