วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Contrast Induced Nephropathy (CIN)

นิยามก็คือหลังจากให้ IV contrast media (CM) ภายใน 3 วัน แล้ว renal function ลดลง (Cr เพิ่ม > 25% หรือ 0.5 mg/dl) โดยไม่ได้เป็นจากสาเหตุอื่น

กลุ่มที่มีเสี่ยงต่อ CIN ได้แก่
 • ผู้ป่วยที่มี eGFR < 60 ml/min/1.73 m2 ก่อนให้ intra-arterial CM (ใช้ CKD-EPI equation พบว่าแม่นยำที่สุด)
 • ผู้ป่วยที่มี eGFR < 45 ml/min/1.73 m2 ก่อนให้ intravenous CM
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นร่วมด้วยได้แก่
o   Diabetic nephropathy
o   Dehydration
o   CHF (NYHA gr. 3-4) และ low EF
o   Recent MI (< 24 h)
o   IABP
o   Peri-procedural hypotension
o   Low Hct
o   อายุ > 70 ปี
o   ได้ nephrotoxic drugs ร่วมด้วย
 • สงสัยว่ามี acute renal failure
 • Procedure-related ได้แก่ intra-arterial CM, high osmolality agents, large doses of CM, multiple CM administrations within a few days


ใน Emergency setting ในรายที่มีความเสี่ยงต่อ CIN ให้พิจารณาดังนี้
 • ให้พิจารณาว่ามี imaging method อื่นที่ไม่ต้องให้ iodine-based CM หรือไม่
 • ให้ NSS 1.0-1.5 ml/kg/h IV ทันที (ปกติใน elective case จะให้ > 6 ชั่วโมงก่อนให้ CM) หรือให้ NaHCO3 154 mEq/l in 5DW rate 3 ml/kg/h 1 ชั่วโมงก่อนให้ CM และ 1 ml/kg/h  6 ชั่วโมงหลังให้ CM
 • กรณีเร่งด่วนไม่สามารถรอผลเลือดได้ ให้การรักษาเหมือนกลุ่มที่เสี่ยงต่อ CIN โดยให้ volume expansion
 • เลือก low หรือ iso-osmolar CM ใช้ CM ในขนาดที่น้อยที่สุด
 • ภายหลังได้รับ CM ให้ volume expansion ต่อเนื่องและตรวจ eGFR ซ้ำในอีก 48-72 ชั่วโมง
 • การหยุดยาที่อาจจะเป็น nephrotoxicity ได้แก่ loop diuretics, NSAIDs, aminoglycoside, amphotericin B ต้องพิจารณาถึงประโยชน์และโทษโดยปรึกษากับแพทย์เจ้าของไข้ก่อน
***ในข้อมูลปัจจุบันยังไม่มีพบว่ามียาใดที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถลดอุบัติการณ์ของ CIN ได้ (รวมถึง NAC ด้วย) และการทำ hemodialysis ทันทีภายหลังที่ได้รับ CM สามารถกำจัด CM ออกจากร่างกายได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน CIN
***ในผู้ป่วย emergency ที่กิน metformin ที่ได้รับ iodine-based CM ให้หยุด metformin 48 ชั่วโมง

3 ความคิดเห็น:

 1. แต่ใน KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury, march 2012 ยังแนะนะ NAC 600 mg PO bid x 4 doses แม้ว่าข้อมูลประโยชน์ในการป้องกัน CIN ไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกันในหลายๆงานวิจัย แต่ใน PO NAC โอกาสพบผลข้างเคียงน้อยและราคาถูกจึงแนะนำให้ใช้ในการป้องกัน CIN อยู่

  ตอบลบ
 2. Thank you for such helpful details ka

  ตอบลบ
 3. Excellent blog very nice and unique information related to Beclovent. Thanks for sharing this information.
  Contrast media

  ตอบลบ