วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Congenital heart disease II: Cardiogenic shock

Congenital heart disease II: Cardiogenic shock

ทารกมีอาการจากเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้น้อย มีอาการซีด ชีพจรเบาทั้งแขนและขา ลำตัวอุ่นแต่ปลายมือปลายเท้าเย็น ความดันโลหิตต่ำ มักจะมีอาการหอบเหนื่อยและเขียวร่วมด้วย ส่วนใหญ่จะเกิดอาการภายใน 2 สัปดาห์เมื่อ ductus arteriosus ปิดทำให้เลือดไม่สามารถไปที่ปอดหรือไปเลี้ยงร่างกายได้ มีทั่งที่มี cyanosis และไม่มี cyanosisได้แก่
 • Acyanotic lesions ได้แก่ severe coarctation of the aorta, critical AS, hypoplastic left ventricle
 • Cyanotic lesions ได้แก่ TGA, pulmonary atresia, hypoplastic right heart syndrome

ซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • ส่วนใหญ่มีอาการกินได้น้อยมาก่อน 1-2 วัน กระสับกระส่าย ซึม ส่วนใหญ่ในสัปดาห์ที่ 2-3
 • ต้องคิดถึงสาเหตุอื่นๆด้วยเช่น hypovolumic, sepsis
 • VS: BP แขนและขา ถ้าต่างกันสงสัย obstructive lesion เช่น coarctaion of the aorta
 • วัด O2 saturation แขนขวา (preductal) และแขนซ้าย (postductal) ถ้าต่างกันทำให้สงสัย duct-dependent flow
 • ดู sign ของ shock (ซีด เทา mottled มือเท้าเย็น prolong capillary refill), metabolic acidosis, heart failure
 • CVS: single heart sound (hypoplastic left heart syndrome) systolic thrill at Rt upper sterna border radiate to neck (AS) sign ของ CHF (coarctation of the aorta, HLHS, AS)
 • ABG: พบ metabolic acidosis
 • ECG: Coarctation of the aorta พบ RVH, RBBB (ใน child พบ LVH); HLHS พบ RAE, RVH, peaked P wave; AS พบ LVH
 • CXR: Cardiomegaly; Rib notching (coarctation in child)
Rib notching 4th-8th, Figure 3 sign (aortic knob, coarct, post stenotic dilatation)


Treatment
 • การให้ O2 ต้องระวังเพราะ O2 ทำให้เกิด pulmonary vasodilatation ทำให้เลือด shift จาก systemic circulation ไปยัง pulmonary circulation และยังทำให้ ductus arteriosus vasoconstriction อีกด้วย
 • ในรายที่ทำ RSI แนะนำให้ atropine 0.02 mg/kg IV 2 นาทีก่อนให้ยา sedation
 • PGE1 0.1 µg/kg/min เพื่อเปิด ductus arteriosus อาการจะดีขึ้นภายในเวลาไม่กี่นาที แล้วค่อยๆลดยาลงเหลือ 0.05 µg/kg/min ต้องระวัง SE ได้แก่ vasodilation, flushing, hyperthermia, hypotension และ apnea
 • NSS 10 mL/kg IV bolus เพื่อเพิ่ม preload แต่ต้องคอย monitor ภาวะ CHF
 • Dopamine หรือ dubutamine เมื่อมีข้อบ่งชี้
 • NaHCO3 1-2 mEq/kg พิจารณาให้เมื่อ pH < 7.0
 • รักษาภาวะ sepsis ร่วมด้วยให้ ampicillin 50 mg/kg + gentamicin 2.5-5 mg/kg หรือ cefotaxime 50 mg/kg
    Ref: Tintinalli ed7-8th; Picture from learningradiology.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น