วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Aeromedical transportation (ACAT) 1/2

Fitness to fly
ผู้โดยสารที่ต้องการ medical clearance ได้แก่
 1. เป็นโรคที่อยู่ในระยะติดต่อ
 2. มีปัญหาทางกายหรือพฤติกรรมที่อาจมีอันตรายหรือทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายกับผู้โดยสารอื่น
 3. อาจจะทำให้เกิดปัญหากับกำหนดการเดินทาง เช่น ต้องเอาเครื่องลงฉุกเฉิน
 4. ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งต้องการ special assistant
 5. ปัญหาทางกายที่อาจได้รับผลกระทบจาก flight environment

Fit to fly clinic จะมีบริการตามโรงพยาบาลเองชน AOT สุวรรณภูมิ และดอนเมือง ซึ่งแพทย์อาจแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือระดับใด เช่น

ประเมินโดยการทบทวนประวัติ ตรวจร่างกาย ผลการตรวจพิเศษอื่นๆ การรักษา วันที่ทำการผ่าตัดต่างๆ และประเมิน functional status ได้แก่ ความสามารถในการเดิน นั่งหลังตรง? กินเองได้? ปัสสาวะเอง? อุจจาระเอง? พยากรณ์โรค

สามารถแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่
 1. กลุ่ม normal passenger ให้ถือเกณฑ์ fitness to fly ตาม IATA criteria
 2. กลุ่ม stable, low risk (Fit to fly with special need)
  • ต้องการ recline seat (first class, business class), bulkhead, near toilet
  • WCHR (Wheelchair Ramp) คือนั่ง wheelchair จาก gate ถึง air terminal
  • WCHS (Wheelchair Steps) คือ นั่ง wheelchair จนถึงประตูเครื่อง เพราะเวลาหรือขึ้นบันได้ต้องให้คนช่วย
  • WCHC (Wheelchair Carry) คือนั่ง wheelchair ถึงที่นั่ง เพราะขยับตัวเองไม่ได้
  • Special meals (diabetic, low salt, low cholesterol, etc.)
 3. กลุ่ม stable, moderate-high risk (Fit to fly with advance care)
  • ต้องการ low flow O2 2, 4 L/min แบบ standby, intermittent หรือ continue
  • Respiratory monitoring, suction, stretcher seat
  • Escort ด้วย medical team (Doctor, nurse หรือ non-med)
  • เดินทางด้วย commercial flight +/- Air ambulance
 4. กลุ่ม stable, high risk for short flight operation (Fit to fly with critical care)
  • ต้องการ high flow O2, ventilator, monitoring, suction, stretcher seat
  • Escort ด้วย medical team
  • เดินทางด้วย Air ambulance
 5. กลุ่ม unstable unfit (Not fit to fly)

หลังจากที่แพทย์ประเมิน และออก medical certificate แล้ว ก็ต้องไปกรอก MEDIF (Medical information form for air travel) เพื่อขออนุมัติการเดินทางกับสายการบิน ควรกรอกให้ละเอียด เช่น lung cancer ก็ควรบอกว่า pulmonary function เป็นอย่างไร มี metastasis ที่ส่งผลต่อ function อื่นๆหรือไม่ และต้องการ nursing care อะไรบ้างระหว่างเดินทาง ซึ่งทางสายการบินอาจจะปฏิเสธการเดินทางได้จากหลายสาเหตุเช่น
 • Uncertain medical conditions
 • Terminal stage, severe disease, poor prognosis for trip
 • Psychiatric condition without medical escort
 • Recent intervention without MEDIF
 • Need special equipment, Unavailable conditions for transferring into aircraft


ในผู้ป่วยกลุ่ม chronic and stable medical condition จะมีใบ FREMEC (Frequent travelers medical card) ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปของ medical clearance ทุกครั้งที่เดินทาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น