วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Diverticulitis

Diverticulitis

ประวัติ: ส่วนใหญ่จะปวดบริเวณ LLQ แต่สามารถปวดบริเวณ RLQ หรือ suprapubic ได้ โดยเฉพาะในคนเชื้อสายเอเชีย อาจปวดแบบ intermittent หรือ constant และมักมีอาการท้องผูกหรือท้องเสียร่วมด้วย

Dx: (ดูเรื่อง approach to abdominal pain)
 • ใน known case diverticulitis ที่อาการคงที่ และมาด้วยอาการเหมือนเดิม ไม่จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติม
 • CT abdomen with IV+PO contrast: colonic diverticula, bowel wall thickening > 4 mm, pericolic fat standing, soft tissue masses (phlegmon), pericolic fluid collections (abscess)
 • Compression US: mural thickening >4 mm in abnormal colonic segments

Tx: ขึ้นอยู่กับ severity ได้แก่
 • Asymptomatic diverticular disease: high fiber diet, physical active
 • Uncomplicated diverticulitis: (isolated to inflammation of the diverticula) + well appearing, immunocompetent, pain controlled: bowel rest (liquid diet), ATB, analgesia
  • 1st line: metronidazole 500 mg PO q 6 h + (ciprofloxacin 750 mg PO q 12 h หรือ levofloxacin 750 mg PO OD หรือ Bactrim 1 tab PO BID) x 4 วัน
  • Alternate: amoxicillin-clavulanate XR (1000/62.5) 2 tab PO BID หรือ moxifloxacin 400 mg PO OD
 • Complicated case (phlegmon, abscess, stricture, obstruction, fistula, perforation) หรือ uncomplicated case ที่ ill-appearance, immunosuppressed, uncontrolled vomiting/pain, comorbidities: consult Sx, NPO, IV ATB
  • 1st line: metronidazole 500 mg IV q 8 h + (ciprofloxacin 400 mg IV q 12 h หรือ levofloxacin 750 mg IV OD หรือ aztreonam 2 gm IV q 8 h หรือ ceftriaxone 1 gm IV OD)
  • Alternate: ertapenam 1 gm IV OD หรือ piperacillin-tazobactam 4.5 gm IV q 8 h หรือ moxifloxacin 400 mg IV OD
  • Severe, life-threatening: imipenem 500 mg IV q 6 h + metronidazole 500 mg IV q 6 h + (ciprofloxacin 400 mg IV q 12 h หรือ amikin/gentamicin/tobramycin)
Ref: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น