วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Hernia

Hernia

แบ่งตาม severity ได้แก่
 1. Reducible hernia คือ hernia sac ที่นิ่มและดันกลับได้ง่าย
 2. Incarcerated hernia คือ hernia sac ที่ไม่สามารถดันกลับตรงๆได้ จะไม่นิ่มและมักจะปวด
 3. Strangulation hernia คือ hernia ที่มีปัญหาของ blood flow (arterial, venous) จะมีอาการปวดรุนแรง มีอาการของ bowel obstruction และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังบน hernia sac
แบ่งตามตำแหน่ง ได้แก่
 • Inguinal hernia: พบบ่อยที่สุด มาด้วย groin mass แบ่งเป็น direct (ผ่าน Hesselbach triangle จาก weakness ของ transversals fascia) และ indirect inguinal hernia (ผ่าน patent processus vaginalis)
 • Ventral hernia: เกิดจาก defect ของ anterior abdominal wall แบ่งออกเป็น epigastric, umbilical, hypogastric, incisional hernia
 • Hernia ที่พบน้อย แต่เสี่ยงต่อ incarceration และ strangulation ได้แก่ femoral hernia (ส่วนใหญ่พบในผู้หญิง มาด้วย mass ต่ำกว่า inguinal ring), Spigelian หรือ lateral ventral hernia (ออกมาจากขอบนอกของ rectus muscle), obturator hernia (ส่วนใหญ่พบใน elderly frail female)
 • Richter hernia คือ hernia เฉพาะผนังด้าน antimesenteric ของลำไส้ ทำให้ไม่มีอาการของ bowel obstruction แต่ทำให้ bowel wall gangrene
Ix:
 • US (linear probe) ดู size, contents, reducibility, location ของ fascial defect, tenderness และดู signs ของ strangulation จาก color Doppler (ดูได้เฉพาะ arterial flow), free fluid ใน hernia sac (fluid leak เพราะ venous flow obstruction), hyperechoic fat, isoechoic thickening ของ hernia sac, no peristalsis; **ดูเทคนิคการ US บริเวณ inguinal region ที่ AJR: 187, July 2006
 • CT scan
Tx:
 • Reducible hernia ให้นัดพบ surgeon
 • Hernia ที่สงสัย strangulation คือ มีอาการของ bowel obstruction, peritonitis, sepsis, toxic appearance ให้รีบ consult surgeon และให้ IV fluid resuscitation, narcotic analgesic, board spectrum ATB (cefoxitin)
 • Incarcerated hernia ให้ทำ reduction (ไม่เกิน 1-2 ครั้ง) โดยให้ IV narcotic, ประคบ cold packs ทิ้งไว้หลายๆนาทีเพื่อลดบวม, นอน Trendelenburg 20o , ใช้มือ 2 ข้างช่วยกัน โดยจับ hernia neck ยืดออก แล้วค่อยๆดันส่วน proximal part ของ hernia เข้าไป ถ้าดันส่วน distal part จะทำให้ hernia sac โป่งและดันไม่เข้า; ให้นอนสังเกต signs หน้าท้องที่ ER ระยะหนึ่ง (สังเกตภาวะ bowel ischemia, perforation, reduction en mass)
Ref: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น