วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Hypoglycemia

Hypoglycemia

มี triad ในการวินิจฉัยได้แก่ มีอาการ autonomic หรือ neuroglycopenic symptoms + glucose < 50 mg/dL (< 70 ถ้าเป็น DM) และอาการดังกล่าวหายไปหลังให้ glucose
  • เก็บ clotted blood 20 mL (ใน non-DM) + blood glucose
  • ถ้าผู้ป่วยสับสนให้ 50% glucose 50 mL IV และ 10%DW IV drip titrate ให้ glucose > 100 mg/dL (F/U BS q 30 min x 2  h) ภายหลังรู้สึกตัวดีให้กิน complex carbohydrate
  • ถ้าให้ glucose IV แล้วยังมี hypoglycemia ให้พิจารณาสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ sepsis, toxin, insulinoma, hepatic failure, adrenal insufficiency
  • Sulfonylurea-induced hypoglycemia ภายหลังให้ glucose IV แล้วอาจให้ octreotide 50-100 mg SC เพื่อป้องกันการเกิด recurrent hypoglycemia หรือในกรณีที่เกิด hypoglycemia ซ้ำอาจให้ต่อเนื่องทุก 6-8 ชั่วโมง หรือ IV infusion 125 mg/h; Diazoxide ใช้ในการรักษา refractory case ให้ 300 mg IV > 30 min q 4 h ถ้าให้เร็วจะทำให้เกิด hypotension
  • ในกรณีที่ไม่มี IV access สามารถให้ glucagon 1 mg SC/IM จะใช้เวลา 7-10 นาทีกว่าที่ consciousness จะกลับมาเป็นปกติ
  • ถ้ารักษา hypoglycemia แล้วแต่ consciousness ยังไม่ดีขึ้น (โดยไม่มีสาเหตุอื่น) ให้สงสัย prolong hypoglycemia, post hypoglycemic coma

หาสาเหตุได้แก่  
  • DM patients: drugs (insulin, sulfonylureas, drug interaction), precipitate (renal failure, hepatic dysfunction, infection, alcoholic consumption, decreased food intake)
  • Non-DM + Healthy: drugs, hyperinsulinemia (insulinoma, nesidioblastosis, autoimmune hypoglycemia, noninsulunoma hypoglycemia syndrome), autoimmune hypoglycemia
  • Non-DM + Sick: drugs, renal failure, liver failure, CHF, hypopituitarism, sepsis, non-islet cell tumor induce hypoglycemia

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น