วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Drug dosing for overweight and obese children

Drug dosing for overweight and obese children

Overweight คือ BMI-for-age ระหว่าง  85th - 95th percentile เปรียบเทียบกับเด็กที่อายุและเพศเดียวกัน (ตามกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโต); ในเด็ก < 2 ปี ใช้ weight-for-height > 95th percentile
Obese คือ BMI-for-age > 95th percentile เปรียบเทียบกับเด็กที่อายุและเพศเดียวกัน; วัยรุ่นใช้ kg/m2 > 30
Underweight คือ BMI-for-age < 5th percentile
Total body weight คือ น้ำหนักที่วัดได้
Ideal body weight (IBW) หรือ estimated body weight มีวิธีคิดที่นิยมได้แก่
  • McLaren method: ลากจาก height ที่วัดได้มาตามแนวนอน มาตัดกับเส้น P50 ของส่วนสูง แล้วลากจากจุดตัดลงมาในแนวดิ่งมาตัดกับเส้น P50 ของน้ำหนัก เป็น IBW
  • BMI method: ดู BMI-for-age (ลากจากอายุขึ้นไปตัดกับ P50 ของน้ำหนัก) แล้วคูณด้วยส่วยสูงเป็นเมตรกำลังสอง (m2) เป็น IBW
  • Moore method: ดูตามอายุว่า height อยู่ที่ percentile ที่เท่าไหร่ คิด IBW จาก percentile เดียวกัน
**ถ้าในอายุ < 8 ปี ทุกวิธีจะได้ใกล้เคียงกัน ในเด็กโต ถ้าส่วนสูงมากๆไม่ควรใช้ Moore method เพราะจะได้น้ำหนักมากกว่าวิธีอื่นมาก

ใน obese children ประมาณ 75% ของน้ำหนักที่มากขึ้นจะเป็นส่วนของ fat mass ในขณะที่อีก 25% จะเป็น lean mass ในส่วนของ lean mass เองจะมี hydration เพิ่มขึ้น ทำให้ ECF fluid มากขึ้น
การปรับ dose พิจารณาจากประเภทของยาดังนี้
  • Hydrophilic drugs จะคิดจาก IBW
  • Partially lipophilic drugs จะคิดจาก adjusted body metric
  • Lipophilic drugs อาจคิดจาก TBW แต่ต้องพิจารณาเรื่องความเสี่ยงในการเกิด toxicity เช่น propofol, thopentone เป็น lipophilic แต่แนะนำให้ใช้ IBW ในการคิด

ตัวอย่างการปรับขนาดยา (แต่ต้องไม่เกิด adult dose) ได้แก่
  • คิด dose จาก IBW: acyclovir, BZD, CBZ, opioid, ketamine, digoxin, paracetamol; phenytoin (loading dose = 1.33[TBW-IBW] + IBW)
  • คิด dose จาก TBW: penicillin, cephalosporin, carbapenem, enoxaparin, heparin
  • คิด dose จาก 0.45 [TBW-IBW] + IBW: ciprofloxacin
  • คิด dose จาก 0.4 [TBW-IBW] + IBW: gentamicin, amikacin, tobramycinRef: Sydney children’s hospital

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น