วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Foot injuries

Foot injuries

 • Foot แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ forefoot (metatarsals, proximal/middle/distal phalanges), midfoot (medial/middle/lateral cuneiforms, navicular, cuboid), และ hindfoot (talus, calcaneus)
 • Midfoot แบ่งออกเป็น 2 แถว คือ medial column (navicular, cuneiform, 1st-3rd tarsometatarsal jts), lateral column (cuboid, 4th-5th tarsometatarsal jts)
 • Chopart joint คั่นระหว่าง mid และ hindfoot
 • Lisfranc joint คั่นระหว่าง mid และ forefoot
 • Tarsus หมายถึง bones ของ midfoot + hindfoot

ซักประวัติ
 • กลไกการบาดเจ็บ สามารถลงน้ำหนักได้หรือไม่ ประวัติการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดในอดีต

ตรวจร่างกาย
 • ดู: บวม ช้ำ ผิดรูป
 • คลำ: ให้ผู้ป่วยชี้บริเวณที่เจ็บ คลำหาจุดกดเจ็บ จุดที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ base of the fifth metatarsal (Jones fx), dorsal aspect of the second metatarsal (Lisfranc inj.)
 • ขยับ-วัด: passive-active motions, gait (ถ้าตรวจได้)
Ix: Link ดู foot radiographic anatomy


Hindfoot injuries

Calcaneus injuries
 • แบ่งเป็น intra- fx, extra-articular fx
 • Dx: Foot lateral (ดู Boehler angle: ปกติ 25-40o; ถ้า < 25o สงสัย fx; อาจต้อง film เปรียบเทียบกับเท้าอีกข้าง)
 • Tx: Displaced intra-articular fx: immediate consult; extra-articular: posterior splint, NWBS, RICE, early F/U (< 2 wk)
Talus injuries
 • แบ่งเป็น Major fx (head, neck, body fx), Minor fx (lateral/posterior process, osteochondral fx)
 • Dx: Plain film, CT
 • Tx: Major fx, dislocation: immediate consult; Minor fx: posterior splint, NWBS, RICE, early F/U (< 2 wk)
 • เสี่ยงต่อ avascular necrosis

Midfoot injuries

Lisfranc injuries
 • Lisfranc ligament เชื่อมระหว่าง 2nd metatarsal และ medial cuneiform; มักพบร่วมกับ 2nd MT fx
 • Dx: Pain เมื่อ torsion ของ midfoot สงสัย Lisfranc inj.; pain on passive dorsi-/plantarflexion foot สงสัย tarsometatarsal joint inj.; film bilateral weight-bearing AP + lateral + oblique 30o foot [displace > 1 mm ระหว่าง 1st กับ 2nd MT base = unstable], CT
 • Tx: Displaced: immediate consult; Nondisplaced: splint, NWBS, RICE, early F/U (< 2 wk); **ถ้าไม่รักษาจะเกิด mid-foot arch collapsed หรือ Charcot’s foot
 • เสี่ยงต่อ compartment syndrome, arthritis
Navicular injuries (เสี่ยงต่อ avascular necrosis)/ Cuboid injuries/ Cuneiform injuries (isolated fx พบได้น้อยมาก)
 • Dx:  film bilateral weight-bearing AP + lateral + oblique foot, CT
 • Tx: Displaced: immediate consult; Nondisplaced: splint, NWBS, RICE, early F/U (< 2 wk)

Forefoot injuries

Fifth metatarsal injuries
 • แบ่งเป็น tuberosity หรือ styloid fx; Jones fx (metaphyseal-diaphyseal junction fx); diaphyseal stress fx
 • Dx: film foot AP, oblique (หรือ lateral)
 • Tx: Nondisplaced Jones fx: posterior splint, NWBS, RICE, early F/U (< 2 wk); Nondisplaced avulsion fx of tuberosity: walking cast
Metatarsal injuries
 • Dx: film foot AP, oblique (หรือ lateral)
 • Tx: Proximal fx of 1st-4th MT: exclude Lisfranc injury, posterior splint, NWBS, RICE; Nondisplaced isolated fx of shaft: posterior splint หรือ walking boot, repeat film 1, 6 wk; Displaced shaft fx (> 3-4 mm, angulation > 10o): immediate consult
Stress injuries (march fx)
 • Dx: clinical, MRI
 • Tx: rest
Metatarsophalangeal injuries
 • Turf toes (chronic hyperdorsiflexion of 1st metatarsophalangeal jt, capsular avulsion); Dx: pathologically increased ROM, MRI; Tx: RICE
Phalange injuries
 • Buddy taping, hard-soled shoe

Tendon injuries
 • Extensor halluces longus (dorsiflexion great toe), tibialis anterior tendon (dorsiflexion foot): consult orthopedist
 • Flexor halluces longus: surgical repair
 • Flexor tendons ของนิ้วอื่นๆ: ไม่ต้อง repair
 • Posterior tibial tendon dislocation: surgical repairRef: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น