วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

Pulmonary Hypertension

Pulmonary Hypertension
คือ ภาวะที่ mean pulmonary arterial pressure > 25 mmHg ขณะพัก หรือ > 30 mmHg ขณะออกกำลัง
สาเหตุแบ่งตาม WHO ออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่
 1. PAH (พบน้อยที่สุด): idiopathic, genetic, drug/toxic induced
 2. PVH (พบมากที่สุด): LV dysfunction, mitral/aortic valve
 3. Chronic hypoxic lung disease: COPD, interstitial lung disease, OSA
 4. Chronic thromboembolic disease
 5. Miscellaneous
อาการและอาการแสดง
 • ช่วงแรกอาการจะไม่จำเพาะ เช่น เหนื่อย อ่อนเพลีย แน่นหน้าอก เวียนศีรษะ เป็นลม อาการมักจะเป็นไปอย่างช้าๆ ต่อมาจะมีอาการอิ่มเร็ว เบื่ออาหาร orthopnea, PND และ peripheral edema
 • ตรวจร่างกายอาจพบ holosystolic TR, loud P2, RV heaving, jugular venous distention, hepatomegaly, ascites, lower limb edema
ECG: R/S > 1 ใน V1 และ R/S < 1 ใน V5-6, qR ใน V1, S1Q3T3, RAE ใน inferior lead, RBBB; AF, ANRT

CXR: PAH จะพบลักษณะ prominent main pulmonary artery (MPA เลย tangent line), RDPA > 17 mm, pruning; ส่วน PVH จะมี cephalization ร่วมกับ RDPA > 17 mm; และ finding อื่นๆขึ้นกับสาเหตุ เช่น hyperinflation, interstitial lung disease เป็นต้น

Echocardiography: RV dilatation, RV trabeculae hypertrophy, IVS shift toward LV, IVC/hepatic vein dilatation

Treatment
 • O2 supplement, keep O2 sat > 90%; ถ้าต้องทำ intubation ให้ใช้ lung protective setting (TV 6 mL/kg, plateau pressure < 30 cmH2O, PEEP keep O2 sat > 90%) เพื่อลดผลของการเพิ่มขึ้นของ intrathoracic pressure ที่จะส่งผลต่อ RV function
 • ถ้ามี hypovolemia ให้ค่อยๆแก้โดยให้ isotonic crystalloid 250-500 mL IV serial bolus; เพราะ volume overload จะทำให้ RV dilatation มากขึ้น เกิด IVS displacement ทำให้ LV function ลดลง
 • RV failure ให้ dobutamine 2-10 µg/kg/min (ถ้า dose มากกว่านี้จะเกิด tachydysrhythmia และไปเพิ่ม PVR) หรือ milrinone 0.375-0.75 µg/kg/min (ลด PVR)
 • RCA perfusion ขึ้นอยู่กับ pressure gradient ระหว่าง aorta และ RV ซึ่งถ้ามี hypotension ให้ norepinephrine 0.05 µg/kg/min เพื่อเพิ่ม aortic pressure (หลีกเลี่ยงการให้ NE high dose เพราะจะไปเพิ่ม PVR); ไม่ให้ dopamine และ phenylephrine เพราะทำให้เกิด tachydysrhythmia และเพิ่ม PVR
 • RV afterload reduction ได้แก่ยากลุ่ม prostanoids (epoprostenol, treprostinil, iloprost), endothelin receptor antagonist (bosentan, ambrisentan), PDE-5 inhibitors (sildenafil, tadalafil); **ไม่ได้ให้ใน ER
Ref: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น