วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Acute urinary retention

สาเหตุแบ่งใหญ่ๆ ออกเป็น
 1. Obstructive เช่น BPH, cancer, stone, stricture, cystocele, blood clot, pelvic/retroperitoneal mass, fecal impaction
 2. Neurologic เช่น MS, Parkinson’s disease, Shy-Drager syndrome, brain (tumors, stroke), spinal cord (Cauda equine syndrome, metastasis, disk herniation), neuropathy (DM, injury), medication
 3. Infectious เช่น cystitis, Herpes simplex, Herpes zoster, abscess, PID, prostatitis
ซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • อาการ obstructive symptoms ได้แก่ ปัสสาวะไม่พุ่ง ลำเล็ก นาน ไม่สุด ปัสสาวะเล็ด (overflow incontinence); อาการ irritative symptoms (UTI) เช่น ปัสสาวะบ่อย กลั้นไม่อยู่ กลั้นได้ไม่นาน
 • ประวัติอดีต เช่น BPH, prostate/bladder cancer, surgery, cystoscope, injury, urethral catheter, radiation, infection, neurological disease
 • ประวัติยา เช่น anticholinergic, sympathomimetic, BZD, CCB, psychogenic, NSAIDs, opioid เป็นต้น
 • ตรวจ lower abdomen, external genitalia, PV, PR
Dx:  Bedside US (ปกติ post void bladder residual volume < 125 mL (50-300 mL))

Ix: UA, UC; อื่นๆเมื่อมีข้อบ่งชี้ ได้แก่ CBC (severe infection, massive hematuria, hematologic disease); BUN, Cr, electrolytes (prolong obstruction); abdominal US, CT (mass, stone, hydronephrosis)

Tx:
 • รักษาตามสาเหตุ
 • Urethral catheter (ยกเว้น recently urological surgery ให้ consult urologist ก่อน), suprapubic catheterization
Bladder catheterization
 • จัดท่า frog-leg position, ปูผ้าเจาะกลาง
 • ใส่ 2% lidocaine jelly 10-15 mL ใน urethra ทิ้งไว้ 5-10 นาที
 • เตรียม Foley’s catheter 14-, 18- ทดสอบ balloon หล่อลื่นปลายสาย
 • ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับ penis ตั้งฉากกับ abdominal wall รูดเปิด prepuce (รูดกลับเมื่อเสร็จ) แล้ว prep ด้วย povidone-iodine รอให้แห้ง
 • ใส่ catheter จนสุด และมี urine ไหลออกมา ต่อกับ Y-connector
  • ถ้าใส่แล้วติดบริเวณ prostatic urethra ให้ใช้ Coudé catheter โดยให้ปลายชี้ไปทางด้านหน้า หรือใช้ TAUS ดู tip ของ catheter แล้ว PR โดยใช้นิ้วชี้ดันตรงตำแหน่งที่ obstruction พร้อมกับดัน catheter จะช่วยให้ใส่ได้ง่ายขึ้น
  • ถ้าใส่ได้ gross blood แสดงว่า false lumen ให้เอา catheter ออกและ consult urologist
 • ใส่ sterile water ใน balloon ค่อยๆดึง Foley’s catheter จนติดกับ bladder neck
 • Tape สาย Foley’s catheter ไว้กับ medial thigh

Suprapubic catheterization
 • Prep skin บริเวณ suprapubic area ด้วย povidone-iodine และทำ local anesthesia
 • ทำ US-guided ใช้ spinal needle no. 22 ต่อ syringe 10 mL แทง posteriorly, caudally ทำมุม 30o กับหน้าท้อง (60o กับแนวราบ) เหนือต่อ pubic symphysis 3-4 cm ในแนว midline
 • แทงลึกจนได้ urine และเห็นจาก US ดูตำแหน่งและความลึก
 • ทำ small skin incision แล้วดึง needle ออก
 • ใส่ cystostomy catheter และ obturator ในตำแหน่งเดิม ดูดได้ urine แล้ว blow balloon
 • เอา obturator ออก โดยคา catheter ไว้ที่เดิม เย็บ catheter ไว้กับ skin
 • สังเกตอาการ > 4 ชั่วโมง ถ้า urine output ออก > 200 mL/h ตลอดให้ admit เพื่อให้ fluid replacement ปรับตาม UO ต่อชั่วโมง; ในรายที่ Cr rising ให้ admit
 • ใน asymptomatic bacteriuria ไม่ต้องให้ ATB
 • Gross hematuria ที่มี clot retention ให้ใส่ 20-, 24-French triple lumen catheter ใช้ NSS irrigate จนใส แล้ว admit สังเกตอาการ
 • Post-operative urinary retention ที่ไม่ได้เกิดจาก obstruction ให้ single catheter แล้วทดลองปัสสาวะเอง
 • D/C ในผู้ชายให้ α-blocker (alfuzosin 10 mg OD หรือ tamsulosin 0.4 mg OD), อาการ urgency หรือ bladder spasm ให้ oxybutynin 2.5 mg PO BID-TID ; แนะนำเรื่อง postural hypotension, Foley care, abnormal symptoms (fever, pain); นัด F/U urologist 3-7 วัน

Ref: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น