วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Hematuria

Microscopic hematuria คือ > 3 RBC/HPF จาก centrifuged urinary specimen (x 1 ครั้ง)

ซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • เลือดออกตอนต้น (urethra), ตอนสุด (bladder neck/prostatic urethra), ตลอดสาย (kidneys/ureters/bladder), เห็นเป็นรอยเปื้อน (distal urethral/meatus)
 • Gross hematuria มักเป็นจาก lower tract; microscopic มักเป็นจาก UTI หรือ nephrolithiasis; brown/smoke color (glomerular-RBC cast/proteinuria)
 • Painful (UTI, stone), painless (cancer, hyperplasia, vascular, coagulopathy)
 • สาเหตุที่พบมากที่สุดในทุกอายุ คือ UTI แต่ถ้าอายุ > 50 ปี ให้สงสัย renal, bladder, prostate cancer ร่วมด้วย
 • ประวัติ: trauma (urological procedure), tumors (cancer risk ได้แก่ อายุ > 50 ปี ผู้ชาย สูบบุหรี่ อาชีพเกี่ยวกับสารเคมี ยาง เครื่องหนัง ใช้ยาแก้ปวดมากๆ), infection (STD risk, HIV, TB), medication (anticoagulant ไม่ได้เป็นสาเหตุ ถ้าไม่มีพยาธิสภาพเดิม)
 • ตรวจร่างกาย: vital signs (HT, edema = nephrotic syndrome), abdomen, external genitalia, prostate, AF (renal emboli), murmur (endocarditis)

Ix:
 • UA: เก็บโดยวิธี clean-catch midstream urine หรือโดย catheter ในผู้หญิงที่มี vaginal discharge/bleeding
 • PT, aPTT ในคนที่ใช้ anticoagulant
 • Renal US ใน pregnancy
 • CT KUB with contrast

Tx:
 • รักษาไปตามสาเหตุ
 • ในรายที่ไม่ทราบสาเหตุ ให้นัดพบ urologist โดยเฉพาะ gross hematuria หรือมี cancer risk ให้ F/U ภายใน 2 สัปดาห์
 • Gross hematuria ที่มี clot retention ให้ใส่ 20-, 24-French triple lumen catheter ใช้ NSS irrigate จนใส แล้ว admit สังเกตอาการRef: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น