วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

Hemoptysis

Hemoptysis

Massive hemoptysis คือ ปริมาณเลือด > 600 mL/24 ชั่วโมง หรือ ปริมาณต่อครั้ง > 100 mL (anatomical dead space 100-200 mL ทำให้ asphyxia ได้)

 1. ยืนยันว่าเป็นเลือดที่ออกจาก pulmonary source (เลือดแดงสด เป็นฟอง) และแยกสาเหตุอื่นออกได้แก่ hematemesis (สีคล้ำ ประวัติถ่ายดำ คลื่นไส้ ปวดท้อง), epistaxis (ตรวจร่างกาย
 2. หาสาเหตุของ hemoptysis
Clinical clues
 • ไอปนเลือดเป็นจุดเล็กๆ เส้นเล็กๆ (speckled/blood-streaked sputum) หรือ เป็นเลือดสด (gross hemoptysis)
 • อาการร่วม ได้แก่ ไข้ ไอ เสมหะ (acute bronchitis, pneumonia), เหงื่อออกกลางคืน น้ำหนักลด (cancer, TB), เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้ ตื่นมาหอบตอบกลางคืน (CHF), อาการสัมพันธ์กับประจำเดือน (pulmonary endometriosis), ปัสสาวะปนเลือด (Goodpasture’s syndrome)
 • ประวัติอดีต: ประวัติโรคหัวใจ, โรคปอดเรื้อรัง (bronchiectasis), มะเร็ง (breast, colon, renal), วัณโรค, ประวัติ VTE (pulmonary embolism), ประวัติอุบัติเหตุ (deceleration-ruptured bronchus; lung contusion, penetrating injury), ประวัติทำหัตการ (bronchoscopy, Swan-Ganz catheter)
 • ประวัติสูบบุหรี่ (chronic bronchitis, bronchogenic CA)
 • ประวัติ anticoagulant; cocaine, heroin inhalation (diffuse alveolar hemorrhage); nitrous dioxide exposure (เล่นสเก็ตน้ำแข็ง)
 • ตรวจร่างกาย CVS&RS (wheezing, crackles, murmur, CHF); skin (telangiectasia, petechiae)
Investigation          
 • CXR (routine)
 • CBC, Cr, electrolytes, PT, aPTT, UA (ถ้าเป็น non-massive hemoptysis และสงสัย acute bronchitis ไม่จำเป็นต้องตรวจ)
 • Contrast MDCT กรณี massive hemoptysis และอาการคงที่; กรณี non-massive hemoptysis อาจนัดทำเป็น OPD case ถ้ามี abnormal CXR, อายุ > 40 ปี, smoking > 40 pack-yr, ongoing gross/recurrent hematemesis, ไม่มีประวัติสงสัย LRTI
Treatment
 • ใน mild hemoptysis ที่สงสัย acute bronchitis ให้รักษาตามอาการและนัด F/U 
 • ถ้าจำเป็นต้องใส่ ETT ให้ใส่ no. > 8 เพื่อที่จะสามารถทำ bronchoscopy ได้ หรือถ้า uncontrolled bleeding อาจใส่ ETT no. 7 ทำ one lung intubation (with rotational technique) ในปอดข้างดี หรือใส่ Fogarty catheter 14F/100cm ไป tamponade ปอดข้างที่มีเลือดออก
 • นอนเอาปอดข้างที่เลือดออกลง
 • ในผู้ป่วยที่ unstable ให้ทำ bronchoscopy (awake flexible, fiberoptic bronchoscopy หรือทำ rigid bronchoscopy under GA)
 • Consult CVT หรือ interventional radiologist ทำ catheter-directed bronchial artery embolization

Ref: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น