วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

Lower GI hemorrhage (LGIH)

ซักประวัติ
 • ประวัติ hematochezia (ถ่ายเป็นเลือดสด หรือดำแดง ถ้ามาจาก UGIH มักจะมี hematemesis หรือ hemodynamic instability), melena (ถ่ายดำ มักมาจาก UGIH หรือ slow bleeding จาก LGIH), ถ่ายเป็นเลือดสดเคลือบอุจจาระหรือตามหลังอุจจาระ (anorectal disease เช่น hemorrhoid)
 • ประวัติอาการร่วม ได้แก่ ปวดท้อง? (ไม่ปวดท้อง เช่น diverticulosis, angiodysplasia, AVM, polyp; ปวดท้อง เช่น ischemic colitis, infectious colitis), ใส่ foreign body?, ท้องผูกสลับท้องเสีย น้ำหนักลด (malignancy)
 • ประวัติ LGIH ในอดีต ประวัติการทำ colonoscopy, ผ่าตัด aortic graft (aortoenteric fistula); ประวัติยา (ASA, NSAIDs, warfarin; iron, bismuth ทำให้ถ่ายดำคล้าย melena ได้)

ตรวจร่างกาย
 • V/S, signs of shock, signs of chronic liver disease, bleeding disorder
 • Abdominal, GU examination, rectal exam
 • Anoscopy

Ix:
 • G/M, CBC, BUN, Cr, electrolytes, glucose, LFTs, PT, aPTT
 • ECG ในผู้ป่วยที่เป็น CAD
 • Angiography (> 0.5 mL/min), scintigraphy (> 0.1 mL/min), CT angiography

Treatment
 • ABC: O2, ECG monitoring, IV access; correct coagulopathy
 • Blood transfusion ดูเรื่อ traumatic shock
 • NG intubation ถ้ามี significant bleeding หรือ anemia ที่มีประวัติ UGIH
 • Consult gastroenterologist และอาจปรึกษา surgeon ร่วมดูแลในกรณี uncontrollable bleeding
 • Colonoscopy +/- upper endoscopy ในรายที่ unstable แนะนำให้ทำใน 12-24 ชั่วโมง

Disposition: ให้ admit ทุกราย ยกเว้นในรายที่เป็น mild bleeding จาก hemorrhoids หรือ anal fissure; และในรายที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอาจนัดมาเป็น OPD case ได้ ได้แก่ PR ไม่พบเลือดหรือ melena, hemodynamically stable, ไม่มี major comorbidity


Ref: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น