วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Initial approach to Bleeding disorders

Initial approach to Bleeding disorders

ซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • ประวัติที่ทำให้สงสัยภาวะนี้ เช่น เลือดออกเองจากหลายๆตำแหน่ง เลือดออกโดยไม่มีอุบัติเหตุนำมาก่อน เลือดออกหลังจากอุบัติเหตุนานหลายชั่วโมง เลือดออกในกล้ามเนื้อหรือในข้อ
 • ประวัติสาเหตุของโรค เช่น congenital (ประวัติเลือดออกผิดปกติในครอบครัว เลือดออกมากหลังถอนฟัน ผ่าตัดหรืออุบัติเหตุ), liver disease, renal disease, drugs (ethanol, aspirin, NSAIDs, antiplatelet, anticoagulant), อาหารเสริมที่อาจเป็นสาเหตุได้ เช่น garlic, ginseng, ginkgo biloba, ginger, vitamin E
 • ลักษณะของเลือดที่ออกแยกเป็น 2 กลไก คือ
  • Platelet disorders (qualitative หรือ quantitative) จะมีลักษณะเป็น mucocutaneous bleeding ได้แก่ petechial, ecchymosis, epistaxis, GI/GU bleeding, heavy menstruation bleeding, purpura (สัมพันธ์กับ systemic illness)
  • Coagulation factor deficiencies จะมีเลือดออกใน joints หรือ potential space (fascial planes, retroperitoneum) และมีลักษณะ delayed bleeding
  • โรคที่พบความผิดปกติทั้ง 2 อย่างร่วมกันได้ เช่น DIC

Ix:
Primary hemostasis
 • CBC with platelet count (ปกติ 150,000-400,000/mL) อาจเกิดปัญหาเมื่อ < 50,000 และเสี่ยงต่อ spontaneous bleeding เมื่อ < 10,000
 • Bleeding time (ปกติ 2.5-10 นาที): prolonged BT เกิดได้จาก platelet count < 50,000 หรือ abnormal platelet function (von Willebrand’s disease, antiplatelet, uremia, liver disease)

Secondary hemostasis
 • PT (ปกติ 11-13 s): prolonged PT เกิดจากความผิดปกติของ extrinsic pathway และ common pathway (factor VII, X, V, prothrombin, fibrinogen) เช่น warfarin, liver disease หรือ ATB inhibit Vitamin K dependent factor (factor II, VII, IX, X)   
 • aPTT (ปกติ 22-34 s): prolonged aPTT เกิดจากความผิดปกติของ intrinsic pathway และ common pathway (factor XII, XI, IX, VIII, X, V, prothrombin, fibrinogen) เช่น heparin, factor deficiencies (level < 30%)
 • Fibrinogen (ปกติ 2-4 g/L): ต่ำพบใน DIC, สูงพบใน inflammatory processes

Others ได้แก่ thrombin clotting time, “Mixed” test, fibrin degradation product (FDP), D-dimer, factor level, protein C level, protein S level, factor V Leiden, antithrombin level, antiphospholipid Ab, anti-factor Xa activity, platelet function assay, peripheral blood smear, dilute Russel viper venom time, inhibitor screens, Des-γ-carboxyprothrombin หรือ PIVKA II test


Ref: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น