วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Approach to Anemia

Anemia
Anemia สามารถแบ่งตามาสาเหตุออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆคือ  
 1. เสียเลือด
 2. สร้างน้อย (nutritional, bone marrow disease)
 3. ทำลายมาก (hemolysis): ตัว-ตาเหลือง TB < 5
  • Extravascular hemolysis: ตับ-ม้ามโต (Thalassemia, HS, AIHA)
  • Intravascular hemolysis: ปัสสาวะดำ (G6PD, cold type AIHA, MAHA, PNH
     (4) Dilutional anemia (rapid IV fluid, volume overload)

ค่าปกติของ RBC ในประชากรไทย


Male
Female
RBC
Hb
Hct
MCV
MCH
MCHC
RDW
4.7-6.1
14-17
40-50
78-100
25-35
32-36
11.5-14.5
4.2-5.4
12-15
36-44
78-102
25-35
32-36
11.5-14.5

ซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • มาด้วยเหนื่อย อ่อนเพลีย มึนศีรษะ หน้ามืด ซึ่งอาการจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น acute หรือ chronic, severity, อายุและสภาพร่างกาย โดยปกติผู้ใหญ่สุขภาพดีจะมีอาการเมื่อ Hb < 7 g/dL; ในคนที่เป็นเรื้อรังอาจไม่มีอาการแม้ว่า Hb จะเหลือ 5-6 g/dL
 • อาจมาด้วย exacerbation ของ comorbidity จากภาวะ anemia เช่น chest pain ใน chronic stable angina
 • ประวัติอุบัติเหตุ อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด ไอเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด ประจำเดือนมาก หรือประวัติโรคเสี่ยงเช่น PU, chronic liver disease, CKD; ประวัติยา เช่น NSAIDs, antiplatelet, anticoagulants
 • ยาที่มีผลต่อ folate absorption หรือ metabolism ได้แก่ phenytoin, valproate, trimethoprim, sulfamethoxazole, metformin; Reverse transcriptase inhibitors ทำให้เกิด macrocytosis แต่ไม่ได้เป็นสาเหตุของ anemia
 • ตรวจร่างกาย: skin, nail bed และ mucosal pallor; อาจพบ tachycardia, systolic ejection murmur, bounding pulse, widened PP
 • ตรวจ signs of coagulation disorders (bruise); nutrition deficiency (skin ulceration, peripheral neuropathy, ataxia); hemolysis (jaundice, hepatosplenomegaly)

การวินิจฉัย: พยายามประเมินแยกสาเหตุเบื้องต้นก่อนให้ PRC
 1. เกิดจาก bleeding หรือไม่ เริ่มจากประวัติและตรวจร่างกาย ถ้ายังไม่ทราบให้ไปขั้นต่อไป
 2. ดู RBC indices ได้แก่ CBC, reticulocyte count และ peripheral blood smear จะแบ่งสาเหตุออกตาม MCV ดังนี้
MCV เพิ่ม
 • RDW สูง ได้แก่ vitamin B12 หรือ folate deficiency ให้ตรวจ vitamin B12 level, folate, homocysteine level
 • RDW ปกติ ได้แก่ alcohol abuse, liver disease, hypothyroidism, drug induced, myelodysplastic syndrome
MCV ปกติ
 • Reticulocyte count ปกติ
  • RDW ปกติ ได้แก่ anemia of chronic disease, anemia of renal insufficiency
  • RDW สูง ได้แก่ iron, vitamin B12, หรือ folate deficiency
 • Reticulocyte count สูง (Ix: LDH, haptogobin, Indirect bilirubin; US (spleen size), direct antiglobulin test (direct Coombs test), G6PD screening)
  • Coombs test positive ได้แก่ autoimmune causes (AIHA)
  • Coombs test negative ได้แก่ enzymopathies (G-6-PD deficiency), hemoglobinopathies (sickle cell disease), membranopathies (HS, MAHA)
MCV ลด
 • RDW สูง
  • Ferritin ต่ำ ได้แก่ Iron deficiency
  • Ferritin ปกติ ได้แก่ anemia of chronic disease, sideroblastic anemia (hereditary, lead poisoning)
 • RDW ปกติ
  • RBC count ต่ำ ได้แก่ anemia of chronic disease, hypothyroidism, vitamin C deficiency
  • RBC count ปกติ หรือ สูง ได้แก่ thalassemia

Tx:
 • ให้ blood transfusion ในคนที่มีอาการ, hemodynamic unstable และมีลักษณะของ tissue hypoxia (เช่น hypoxemia, acidosis, cardiac ischemia) หรือ limited cardiopulmonary reserve
  • เกณฑ์ทั่วไปในผู้ใหญ่สุขภาพดีจะให้ PRC เมื่อ Hb < 7 gm/dL; sepsis, ischemic heart หรือ brain injury เมื่อ Hb < 8-9 gm/dL
  • ให้ PRC 1 unit (~ 250 mL) จะเพิ่ม Hb 1 g/dL (เด็ก 10-15 mL/kg เพิ่ม Hb 2-3 g/dL) ให้ใน 1-2 ชั่วโมง (ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ถ้าต้องให้ rate ช้ากว่านี้ ให้ blood bank แบ่งเลือดมาให้ทีละครึ่งถุง)
 • รักษาจำเพาะเช่น
  • Iron deficiency anemia ให้ FeSO4 (325) [65 mg Fe] 1 tab PO TID + vitamin C (500 units) OD (มีการศึกษาแนะนำให้ PO 40-80 mg Fe วันเว้นวัน); reticulocyte count จะเพิ่มใน 4–7 วัน และ Hb เพิ่ม > 1 g/dL ใน 14 วัน ถ้าไม่ได้ผลอาจพิจารณาเปลี่ยนเป็น IV form
  • Vitamin B12 deficiency anemia ให้ cyanocobalamin 1000 mcg IM/wk. x 8 wk. then every month หรือให้เป็น PO 2000 mcg/d; reticulocyte count จะเพิ่มใน 4-7 วัน
  • Folate deficiency anemia ให้ folate 1 mg PO OD (เพิ่มได้ถึง 5 mg ถ้ามี malabsorption); reticulocyte count จะเพิ่มใน 4 วัน และ Hb จะปกติใน 1-2 เดือน

Disposition: พิจารณา admit ในรายที่มีอาการ, hemodynamic unstable, ongoing blood loss, มี WBC หรือ platelet count ผิดปกติร่วมด้วย


Ref: Tinitnalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น