วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

Alcoholic ketoacidosis

Alcoholic ketoacidosis (AKA)

ในภาวะปกติ ethanol metabolism จะใช้ nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) และ alcohol dehydrogenase enzyme ในการเปลี่ยน ethanol ให้เป็น acetaldehyde, acetate และ acetyl coenzyme A ตามลำดับ ซึ่ง acetyl coenzyme A จะเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการ Krebs cycle ต่อไป หรือใช้ในการสังเคราะห์ free fatty acid

AKA เกิดจาก
 • NAD ถูกใช้ใน ethanol metabolism จนหมด ทำให้เกิดการยับยั้ง aerobic metabolism ในกระบวนการ Krebs cycle ทำให้ glycogen stores หมดไป กระตุ้นให้เกิด lipolysis และเกิด ketone formation
 • เมื่อไม่มี NAD ทำให้ ketone ที่เกิดขึ้นจะเป็น β-hydroxybutyrate (βHB) มากกว่า acetoacetic acid (AcAc) > 7 เท่า (จากสมการ AcAc + NADH <-> βHB + NAD) และการที่มี high NADH:NAD ratio ทำให้ lactate production เพิ่มขึ้น (แต่จะน้อยกว่าในภาวะ shock หรือ sepsis)
 • เมื่อ AcAc metabolites เป็น acetone ทำให้เกิด osmolol gap
 • นอกจากนี้ ketone ใน AKA ยังเกิดได้จากภาวะ malnourished, vomiting, hypophosphatemia


ซักประวัติและตรวจร่างกาย
 • มาด้วยประวัติดื่มแอลกอฮอล์มากๆ ตามด้วยอาการอาเจียนและหยุดดื่มทันที
 • มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน อาจมี gastritis หรือ pancreatitis ร่วมด้วย
 • Altered consciousness ให้คิดถึงสาเหตุอื่น เช่น toxic, hypoglycemia, alcoholic-withdrawal seizure, postictal state, head injury


เกณฑ์การวินิจฉัย
 • serum glucose ปกติ ต่ำ หรือ อาจสูงได้เล็กน้อย
 • ประวัติดื่มแอลกอฮอล์มากๆ ตามด้วยอาการอาเจียนและลดปริมาณการดื่ม
 • Wide AG metabolic acidosis (โดยไม่มีสาเหตุอื่น)
 • Positive serum ketone (ยกเว้น ถ้าตรวจโดย nitroprusside test อาจตรวจไม่พบ เพราะวัดได้แต่ AcAc)


Ix: CBC, electrolytes, Ca, Mg, PO2, LFTs, lipase, ketones, lactate, serum osmolality; ethanol, methanol, isopropyl alcohol level
 • AG จะอยู่ระหว่าง 16-33 พิจารณาหาสาเหตุของ wide AG อื่นๆ ถ้า AG > 20 หรือ ไม่หายหลังให้การรักษา
 • Osmolol gap จะเพิ่มเล็กน้อย (< 20 mmol/kg) จาก acetone ถ้ารู้ ethanol level สามารถมาคำนวณว่าเกิดจาก ethanol อย่างเดียวหรือไม่ โดย 100 mg/dL ของ ethanol จะเพิ่ม osmolol gap 22 (สาเหตุอื่นๆของ large osmolol gap  “MEDIE” เช่น methanol, ethylene glycol, isopropyl alcohol)
 • Ketone ช่วยแยกสาเหตุจาก alcohol ชนิดอื่นๆ ได้ โดย methanol และ ethylene glycol จะไม่สร้าง ketone; ส่วน isopropyl alcohol จะทำให้เกิด ketone; starvation ketosis เกิดเมื่อ fasting > 3 วัน หรือมีภาวะ stress และ dehydration ซึ่งมักจะพบแต่ ketonuria ไม่พบ ketonemia และ metabolic acidosis


Tx:
 • 5%D/NSS IV rehydration หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็น 5%D/N/2 IV MT โดย glucose และ IVF จะไปกระตุ้นการหลั่ง insulin ซึ่งยับยั้ง lipolysis และเพิ่มการเปลี่ยน NADH เป็น NAD ทำให้ ketone ลดลง
 • แก้ K และ Mg
 • Thiamine 100 mg IV, folate 1 mg IV (ไม่ได้มีคำแนะนำว่าจำเป็นต้องให้)
 • NaHCO3 เมื่อ pH < 7.0

ภาวะ acidosis ควรจะกลับเป็นปกติภายใน 12-24 ชั่วโมง


Ref: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น