วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Acute kidney injury

Acute kidney injury staging ตาม AKIN และ RIFLE criteria

Stage 1/Risk
Cr เพิ่ม > 1.5 เท่า; UO 0.5 mL/kg/h x 6 h
Stage 2/Injury
Cr เพิ่ม > 2.0 เท่า; UO 0.5 mL/kg/h x 12 h
Stage 3/Failure
Cr เพิ่ม > 3.0 เท่า หรือ Cr > 4 mg/dL โดยเพิ่มจาก baseline > 0.5 mg/dL; UO 0.3 mL/kg/h x 24 h หรือ anuria x 12 h
Loss
Complete loss of kidney function > 4 wk.
ESRD
ต้องการ RRT > 3 mo.

ซักประวัติ
 • ส่วนใหญ่ตัว renal failure เองมักไม่มีอาการผิดปกติ ยกเว้นเป็นมากจนเกิดอาการ uremia ได้แก่ N/V อ่อนเพลีย สับสน เป็นต้น
 • Prerenal มีอาการกระหายน้ำ เวียนศีรษะ ปัสสาวะออกน้อย ประวัติ poor intake, volume loss (vomiting, diarrhea, urination, hemorrhage, fever, sweating), endothelial leak (sepsis, pancreatitis, burn, hepatic failure), low CO (CHF, medication)
 • Renal cause ได้แก่ ischemic AKI (post arrest, systemic hypotension); ยา-เม็ด-สี: nephrotoxic (AG, contrast), crystal induced AKI (stone), pigment induced AKI (rhabdomyolysis, hemolysis); AGN (hematuria, edema); AIN (fever, arthralgia, rash); acute renal artery occlusion; vasculitis (Goodpasture’s syndrome, Wegener’s granulomatosis)
 • Post-renal มาด้วย anuria หรืออาจมาด้วย polyuria สลับกับ oliguria ได้แก่ BPH, malignancy, stone, retroperitoneum disease, GU surgery, retain Foley’s catheter, neurogenic bladder

ตรวจร่างกาย
 • ตรวจหาสาเหตุ ได้แก่ signs of dehydration, heart failure, atrial fibrillation, skin rash, abdominal/pelvic mass, palpable bladder

Ix:
 • CBC, BUN, Cr, electrolytes, Mg, PO4, LFTs; ECG; CXR
  • Cr ใช้เวลาประมาณ 48 ชั่วโมงในการเพิ่มขึ้น หลังเกิด AKI
  • Cr จะเพิ่มวันละ 1-3 mg/dL (กรณีที่ GFR =0) ถ้าเพิ่มเร็วมากกว่านี้ สงสัย rhabdomyolysis
  • CKD แบ่งออกเป็น stage 1: GFR > 90; stage 2: GFR < 90; stage 3: GFR < 60; stage 4: GFR < 30; stage 5: GFR < 15 mL/min/1.73 m2
  • BUN/Cr ratio > 10 สงสัย prerenal causes
  • BUN ยังขึ้นอยู่กับภาวะ nutrition (malnutrition, protein loading, GIB) และ hepatic function; ส่วน Cr ขึ้นกับ muscle mass และโรค/ยา เช่น glomerulonephritis เพิ่มการขับ Cr; trimethoprim, cimetidine, salicylates ลดการขับ Cr
 • UA, urine osmolality; FeNa = UNa/PNa ÷ UCr/PCr (หรือจำง่ายๆว่าเอาเลขน้อย 2 ตัวเป็นเศษ เลขมาก 2 ตัวเป็นส่วน)
  • UA มี blood + แต่ไม่มี RBC สงสัย myoglobinuria
Condition
Dipstick Test
Sediment Analysis
Urine Osmolality
FeNa
Prerenal
No/trace proteinuria, SG > 1.015
No/few hyaline cast
> 500
< 1
Ischemia
Mild-mod proteinuria
Pigmented granular casts, renal tubular epithelial cells
< 350
> 1
Nephrotoxic
Mild-mod proteinuria
Pigmented granular casts
< 350
> 1
AIN
Mild-mod proteinuria; hemoglobin, leukocytes
White cells, eosinophils, casts, red cells
< 350
> 1
AGN
Mod-severe proteinuria; hemoglobin
Red cells (+/- dysmorphic) , red cell casts
> 500
-
Post-renal
No/trace proteinuria
Crystals, red cells, and white cells possible
< 350
> 1
 • US: ดู mechanical obstruction (AUR, hydronephrosis), bipolar renal length (ถ้า < 9 cm สงสัย  CRF), renal parenchyma (ถ้า hyperechogenicity เทียบกับ liver และ spleen สงสัย diffuse parenchymal disease), color flow Doppler (ดู large vessel occlusion, resistive index โดยถ้าเป็น ischemic AKI ช่วง vasoconstrictive phase จะ > 0.7); IVC, LVEF (ประเมิน intravascular volume และ heart pumping)
 • CT non-contrast ดูได้เช่นเดียวกับ US

Treatment
 • รักษา prerenal cause ได้แก่ แก้ไข  volume deficit (crystalloid > colloid), vasopressor; volume overload ให้ nitrate, dialysis, +/- diuretic
 • รักษา post-renal เช่น catheterization ถ้า post void bladder residual volume > 125 mL
 • หยุดยาที่อาจเป็นสาเหตุ; pigments-induced nephropathy (rhabdomyolysis, hemoglobinuria) ให้ large-volume crystalloid infusion
 • ไม่แนะนำ low dose dopamine ในการรักษา AKI; พิจารณาให้ fenoldopam ในกรณีที่เป็น hypertensive emergencies ที่มี renal dysfunction
 • Emergent dialysis เมื่อ AEIOU
  • Acidosis: severe metabolic acidosis ที่ resistant หรือ contraindication ต่อ NaHCO3; pH < 7.2 ใน permissive hypercapnia
  • Electrolyte imbalance: Na > 165/< 115, K+ > 6.5 หรือกำลังเพิ่มขึ้น
  • Intoxication: life-threatening poisoning เช่น lithium, aspirin, methanol, ethylene glycol, theophylline
  • Overload: volume overload ที่มี persistent hypoxia และไม่ตอบสนองต่อ conservative Tx
  • Uremia: uremic pericarditis, encephalopathy, seizure, bleeding dyscrasia, +/- BUN > 100 mg/dL
 • การป้องกัน contrast-induced nephropathy ในคนที่ Cr > 1.5 หรือ GFR < 60 ได้แก่
  • ตรวจ Cr ก่อนให้ contrast (ยกเว้นใน emergent conditions ได้แก่ major trauma, aortic dissection, STEMI) โดยหลีกเลี่ยง contrast ถ้า GFR < 30
  • หลีกเลี่ยง nephrotoxic drugs ได้แก่ NSAIDs, loop diuretics, aminoglycoside, amphotericin B
  • ให้ volume expansion
  • ให้ NaHCO3 154 mEq/L ใน 5DW 3 mL/kg IV bolus then 1 mL/kg/h (Merten protocol)
  • ใช้ low- หรือ iso-osmolar contrast agents
  • หยุด metformin 48 ชั่วโมง

Ref: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น