วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

STDs

STD prevention screening question: คู่ คุม ป้อง ปฎิบัติ อดีต STD

• คู่ (parter): เพศใด กี่คน

• คุม (pregnancy prevention): หรือไม่ อย่างไร

• ป้องกัน (STD prevention): หรือไม่ อย่างไร

• ปฎิบัติ (practice) : route ไหนบ้าง(oral, anal , vaginal)

• อดีต (previous STD) : Hx STD, IVDU

Mangement

Urethritis/cervivitis/discharge

Gonorrhea : G/S from urethral discharge(intracellular diplococci); Screening: NAAT

      Tx Cef-3 125 mg IM

      PID/disseminated: cef-3 250 mg IM + doxy (100) 1x2 for 14 d +/- metronidazole (500) 1x2 for 14 d

Chlamydia : Urine for Chlamydia (NAAT) Tx Azithromycin 1 gm PO x 1; doxy(100) 1x2 for 7 d

Trichomonas :  Cervical smear, spun urine sample, C/S Tx Metronidazole 2 gm PO x 1; avoid SI 1 wk

Genital ulcer

Painful: HSV (vesicle, crust, tender LN), chancoid (exudate base, tender LN)

Painless: syphilis (chancre, not tender LN), lymphogranuloma (tender LN โตเด่นมี groove sign), granuloma inguinale (beefy red & bleeding, LN ไม่โต)

Syphilis : VDRL, RPR, Treponemal antibody serologic tests

     Tx Primary/secondary syphilis: penicillin G benzathine 2.4 mU IM x 1; doxy(100) 1x2 for 14 d

     Latent or tertiary syphilis: penicillin G benzathine 2.4 mU q 1 wk x 3

Advise Jarisch-Herxheimer reaction(fever, headache, myalgia in 1st 24 h), repeat serology in 6-12 mo; Tx partner in pervious 90 d

HSV : Clinical dx, Tzanck test (large intranuclear inclusions), viral C/S

      Tx primary: acyclovir(400) 1x3 for 7d; severe: acyclovir 10 mg/kg IV q 8 h

      Recurrent: acyclovir (400) 1x2 for 5d

Chancoid : Clinical dx, excluded HSV, syphilis

     Tx: aspirate/I&D buboes, cef-3 250 mg IM x1, azithromycin 1 gm IM x1; cirpofloxaxin(500) 1x2 for 3d; Tx partner in previous 10 d

LGV:  Clinical dx; Tx: doxy(100) 1x2 for 21 d +/- aspirate buboes, avoid SI during treatment

Granuloma inguinale : Tissue biopsy (Donovan bodies); Tx: doxy(100) 1x2 for 21 d, Tx partner in previous 60 d

Wart : Clinical dx; Tx: 0.5% podofilox solution/gel applied bid for 3 d/wk x 4 wk; 5% imiquimod applied hs 3 times/wk for 16 weeks. The treatment area should be washed 6-10 hrs after treatment with imiquimod

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น