วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

CNS, spinal infection

CNS, spinal infection

Bacterial meningitis

ซักประวัติ
 • ส่วนใหญ่จะมีอาการอย่างน้อย 2/4 อย่าง ได้แก่ headache (85%), fever, neck stiffness, altered mental status
 • ประมาณ 25% จะมี seizures และ focal neurological deficits
 • ประวัติเสี่ยงต่อเชื้อบางชนิด เช่น อยู่รวมกันเยอะๆในค่ายทหารหรือหอพัก (N. meningitides), ไม่ได้ฉีด Hib vaccine (H. influenzae), คนสูงอายุดื่มแอลกอฮอล์ (L. monocytogenes), อุบัติเหติศีรษะ (S. pneumoniae), craniotomy (S. aureus, Streptococci), VP shunt (coagulase-negative staphylococci), immunocompromised (encapsulated organisms)

ตรวจร่างกาย
 • NS: focal neurological deficit, sign of meningeal irritation (Brudzinski sign [งอสะโพกและเข่า จะทำให้เกิด passive neck flexion], Kernig sign [งอสะโพกแล้วเหยียดเข่า จะเกิด contraction ของ hamstrings]), signs of IICP (papilledema, decreased venous pulsations, CN palsy [III, IV, VI, VII])
 • Skin: purpura (meningococcemia, streptococcemia, rickettsial infection), microembolization (petechiae, splinter hemorrhages, pustular lesions)
 • HEENT: evidence of primary infection (sinusitis, otitis media)

Ix:
 • LP วัด open pressure, ส่ง CSF ตรวจ cell count, differentiated, protein, glucose (CSF/blood ratio < 0.4), G/S, C/S, lactate (ใช้แยกระหว่าง aseptic และ bacterial meningitis);+/- latex agglutination, Indian ink, AFP, viral C/S

Normal
Bacterial
Viral
Neoplastic
Fungal
OP < 17 mm
elevated
normal
normal
normal-elevated
WBC < 5/mm3
> 1000
< 300
< 300
< 500
% PMN 0
> 80 %
< 20%
-
-
Glucose > 40 mg/dL
< 40
normal
normal-slightly low
normal-slightly low
Protein < 50 mg/dL
> 200
< 200
> 200
> 200

 • CT brain ก่อน LP ในรายที่อาจเสี่ยงต่อ herniation ได้แก่ altered mental status, focal neurologic deficit, new-onset seizure, papilledema, immunocompromised, malignancy, Hx of focal CNS disease (stroke, focal infection, tumor), อายุ > 60 ปี
 • Serum glucose, procalcitonin, CRP, cryptococcal Ag, H/C


Tx:
 • Empirical ATB (ให้ทันที อาจทำ H/C ก่อนถ้าไม่ทำให้เสียเวลา): ceftriaxone 2 gm IV q 12 h + vancomycin 15 mg/kg IV q 8-12 h (S. pneumoniae, N. meningitides) +/- ampicillin 2 gm IV q 4 h ถ้าอายุ > 50 ปีและเป็น immunocompromised (L. monocytogenes)
  • Severe penicillin allergy ให้ chloramphenicol (แทน cef-3) + vancomycin +/- Bactrim (แทน ampicillin)
  • + acyclovir ถ้าสงสัย HSV encephalitis
  • Recent neurosurgery ให้ cefepime + vancomycin
  • Sinusitis/otitis media ให้ (levofloxacin หรือ moxifloxacin หรือ ceftriaxone) + metronidazole
 • Dexamethasone 0.15 mg/kg หรือ 10 mg IV ก่อนให้ ATB ในรายที่สงสัย pneumococcal meningitis
 • Closed observation: RR, NS, IICP, temperature, serum sodium
 • Chemoprophylaxis ในรายที่ closed contact กับผู้ป่วย N. meningitides หรือ H. influenzae ภายใน 7 วัน โดยให้ rifampicin 10 mg/kg (max 600 mg) PO q 12 h x 4 doses หรือ ciprofloxacin 500 mg PO single dose หรือ cef-3 250 mg IM single dose ดีที่สุดถ้าให้ภายใน 24 ชั่วโมง (หลัง 2 สัปดาห์ ไม่มีประโยชน์แล้ว)


Viral meningitis
 • CSF profiles ดังตารางด้านบน ในรายที่สงสัย viral infection ให้ส่ง PCR for HSV, enterovirus, etc.
 • ต้องแยกจาก partially treated bacterial meningitis เพราะฉะนั้นในรายที่ดู toxic-appearing ให้ empiric ATB และรอผล culture
 • ในรายที่สงสัย HSV-2 meningitis ให้ acyclovir 10 mg/kg IV q 8 h


Fungal CNS infections
 • มักพบในรายที่เป็น immunocompromised อาการมักจะเป็นมานานกว่า เชื้อที่พบบ่อย ได้แก่ Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis (พบใน immunocompetent ด้วย), Aspergillus, Candida; Mucormycoses พบจาก sinus infection ในผู้ป่วย DM
 • CSF profiles ดังตารางด้านบน ใน immunocompromised ที่สงสัย fungal infection ให้ส่ง indian ink staining, AFP; serum cryptococcal antigen, cytology, histopathology; CT/MRI เพื่อหา granuloma หรือ abscess


Viral encephalitis
 • แยกจาก viral meningitis คือ viral encephalitis จะมี neurological finding ได้แก่ altered level of consciousness, focal weakness, seizures
 • สงสัยในรายที่มี behavioral changes, new psychiatric symptoms, cognitive deficits (เช่น aphasia, amnestic syndrome, acute confusional state), seizures, movement disorders; +/- headache, photophobia, fever
 • ลักษณะที่อาจบอกได้ว่าเกิดจากเชื้อชนิดใด เช่น
  • HSV (limbic ของ temporal, frontal lobes) อาการทาง psychiatric จะเด่น มี memory disturbance, aphasia
  • HZV: skin vesicle (shingles, chickenpox), immunosuppressed state
  • EBV: lymphadenopathy, splenomegaly
  • CMV: lymphadenopathy, hepatosplenomegaly
  • Arboviruses (basal ganglia): choreoathetosis, parkinsonian movements; seasonal (late-summer)
  • Rabies (brainstem nuclei that control swallowing): hydrophobic choking ; animal bite
  • Japanese encephalitis: แม่ฮ่องสอน มุกดาหาร กำแพงเพชร สมุทรสาคร น่าน; (severe 1:200) high fever, neck stiffness, disorientation, seizure, coma, spastic paralysis
 • Ix: MRI (ช่วยดู brain abscess และดูลักษณะของ HSV), EEG (ดู HSV ได้เป็น periodic asymmetric sharp waves), LP
 • Tx: HSV/HZV encephalitis: acyclovir 10 mg/kg q 8 h; CMV encephalitis: ganciclovir 5 mg/kg IV q 12 h


Brain abscess
 • ตำแหน่ง brain lesions ซึ่งจะสัมพันธ์กับ source of infection ทำให้เกิด focal neurological deficits แบบต่างๆได้แก่
  • Otogenic brain abscess [gram-negative rods] มักเป็นที่ temporal lobes (homonymous superior quadrant VF deficit, aphasia) หรือ cerebellum (limb incoordination, nystagmus)
  • Sinogenic หรือ odontogenic abscess [anaerobic, microaerophilic streptococci] มักเป็นที่ frontal lobe (hemiparesis)
  • Hematogenous [anaerobic, microaerophilic streptococci]
  • Traumatic injuries [staphylococcus], neurological surgery [gram-negative rods]
 • อาการมักไม่จำเพาะ อาการที่พบบ่อยจาก mass lesion คือ headache, fever, focal neurologic deficit, altered mental status, seizures, balance changes มักเป็นมา 1-8 สัปดาห์  หรืออาจมาด้วยอาการของ origin of infection เช่น ear pain, sinus pain
 • ตรวจหา potential source ได้แก่ otitis media, sinusitis, pulmonary infection, right-to-left shunting
 • Ix: CT with contrast (thin, smooth rings of enhancement surrounding a low-density center area and surrounded by white matter edema), MRI, H/C
 • Tx: Consult neurosurgeon [ส่วนใหญ่ GCS > 12 + abscess < 2.5 cm มักให้แค่ IV ATB], ID, IV ATB
  • Unknown source, otogenic, sinugenic, penetrating trauma ให้ (cefotaxime 2 gms IV q 6 h หรือ ceftriaxone 2 gm IV q 12 h) + metronidazole 500 mg IV q 8 h
  • After neurosurgical procedure ให้ (vancomycin load 25-30 mg/kg หรือ linezolid 600 mg IV q 12 h) + ceftazidime 2 gm IV q 8 h


Spinal epidural abscess
 • การดำเนินโรคอาการจะแบ่งออกเป็น 4 ระยะ นานหลายชั่วโมง-หลายวัน ดังนี้ 1) fever, back pain, localized spinal tenderness; 2) spinal irritation (radicular pain, hyperreflexia, nuchal rigidity); 3) fecal, urinary incontinence, focal neurological deficit; 4) paralysis
 • มาด้วย ไข้ ปวดหลัง หรือมี neurological complaint โดยเฉพาะใน immucompromised (HIV, steroid, CMT, DM); ประวัติ recent systemic infection, IVDU, spinal procedure
 • ตรวจหา source of infection (เช่น soft tissue infections), spine palpation tenderness; neurological examination (sensory dermatome, motor test, DTR, rectal examination [rectal tone, perianal sensation])
 • Ix: CBC, ESR, CRP, H/C; MRI หรือ CT with myelography; ห้ามทำ LP
 • Tx: consult spine surgeon; IV ATB เหมือนใน brain abscessRef: Tintinalli ed8th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น